Betaal veilig met iDEAL of Bancontact

Zakgoed, supplementen & BigBoxen

Handige bezorgservice

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STIMULAN B.V.

1. Definities
1.  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Stimulan: Stimulan B.V. of een dealer van Stimulan B.V.
b. Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Stimulan een Overeenkomst is aangegaan of wil aangaan, alsmede voor wie Stimulan leveringen en prestaties verricht of zal verrichten alsmede voor wie een aanbod van Stimulan heeft ontvangen.
c. Overeenkomst: iedere mondelinge en schriftelijke overeenkomst die tussen Afnemer en Stimulan tot stand komt en alle aanvullingen en wijzigingen daarop. Tevens vallen hieronder alle rechtshandelingen betreffende deze Overeenkomst.
d. ForFarmers Group: alle entiteiten die onderdeel danwel verbonden zijn met de ForFarmers Group B.V.

2.  Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Afnemer en Stimulan, waaronder niet limitatief begrepen Overeenkomsten, aanbiedingen, diensten en offertes van of met Stimulan, ook indien deze niet (nader) zijn omschreven, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
2. Deze Algemene Voorwaarden kunnen ook worden ingeroepen door werknemers van Stimulan en door derden die door Stimulan zijn ingeschakeld.

3. Aanbod en aanvaarding
1. Aanbiedingen van Stimulan zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk is weergegeven. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding bij Stimulan bekende gegevens.
2. Overeenkomsten komen tot stand door een schriftelijke bevestiging van Stimulan danwel door het begin van de feitelijke uitvoering door Stimulan
3. Wijzigingen in de Overeenkomst en/of afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk door Stimulan zijn bevestigd. Indien afwijkingen en/of wijzigingen leiden tot een verhoging in de kosten, is Stimulan gerechtigd deze door te berekenen aan Afnemer.

4. Prijzen
1. Alle prijzen vermeld in aanbiedingen en/of Overeenkomsten zijn vast en exclusief omzetbelasting.
2. Indien na het sluiten van de Overeenkomst verhoging van de kostprijs optreedt, dan is Stimulan gerechtigd om deze verhoging door te berekenen aan Afnemer of de Overeenkomst te ontbinden zonder schadeloosstelling.

5. Levering
1. Bij levering Franco zijn de producten voor rekening en risico van Afnemer op het moment van lossen. Afnemer dient zorg te dragen voor deugdelijk ontvangstmateriaal, opslagfaciliteiten en voor een onbelemmerde en risicoloze bereikbaarheid van die opslagfaciliteiten.
2. Stimulan is bevoegd om te leveren in gedeelten. Bij een Overeenkomst waarbij een periode en/of prijs is vastgesteld, dient afname te geschieden naar rato van de overeengekomen periode.
3. Indien Stimulan geen producten aan Afnemer kan leveren, omdat Afnemer deze producten niet afneemt, is Stimulan gerechtigd om:
a. producten op te slaan;
b. producten te verkopen
dit alles voor rekening en risico van Afnemer. De eventuele hieruit voortvloeiende schade is voor rekening van Afnemer.
4. Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Betaling
1. Betaling aan Stimulan dient te geschieden vóór de op de factuur vermelde vervaldatum, zonder verrekening, korting en/of opschorting, door voldoening op een door Stimulan op te geven bank- of girorekening.
2. Indien niet binnen overeengekomen vervaldag is betaald, is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en zijn alle betalingsverplichtingen van Afnemer jegens Stimulan direct opeisbaar geworden. Vanaf dat moment is over de verschuldigde hoofdsom een wettelijke rente vermeerderd met 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd, alsmede alle op de inning van zijn vordering vallende, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Voor de buitengerechtelijke incassokosten wordt 15% van de verschuldigde hoofdsom gerekend met daarbij een minimum van € 10.000.
3. Indien niet voldaan wordt aan gestelde vervaldatum van artikel 6.1. is Stimulan gerechtigd om:
a. De Overeenkomst als ontbonden te beschouwen;
b. Alle leveringen uit Overeenkomsten met Afnemer te staken totdat een betaling is ontvangen. De kosten voor opslag zijn voor rekening van Afnemer
Hierbij behoudt Stimulan het recht op volledige schadevergoeding.
4. Betalingen na vervaldatum door of vanwege Afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door Afnemer verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, gerechtelijke kosten, verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom van de opstaande vorderingen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Afnemer.
5. Op verzoek van Stimulan is Afnemer verplicht om medewerking te verlenen tot vooruitbetaling van producten en/of diensten en/of voldoende zekerheid te verstrekken voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen van Afnemer.
6. Stimulan danwel een entiteit die onderdeel is van de ForFarmers Group, is bevoegd om vorderingen die Afnemer verschuldigd is of in de toekomst zal zijn in mindering te brengen op vorderingen die Afnemer heeft op Stimulan danwel een entiteit die onderdeel is van de ForFarmers Group.
7. Afnemer kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

7. Onderzoeksplicht en reclame
1. Afnemer dient bij aflevering op grondige en deskundige wijze te onderzoeken of de zaken aan de Overeenkomst beantwoorden. Afnemer dient daarvan Stimulan binnen 7 dagen na aflevering, althans binnen 7 dagen nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, doch niet later dan 6 maanden na levering, schriftelijk en gemotiveerd kennis te gegeven. Indien dit niet het geval is, vervalt het recht van reclame voor Afnemer. Indien Afnemer bezwaar heeft tegen de wijze waarop de Overeenkomst door Stimulan is uitgevoerd, moet Afnemer onmiddellijk daarvan bij levering van het product of na verlenen van de dienst danwel bij oplevering, aan Stimulan schriftelijk mededeling doen.
2. Indien reclames niet tijdig schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt Afnemer geacht akkoord te zijn met de geleverde producten en/of diensten
3. Afwijkingen en verschillen die vallen binnen een, volgens de handelsgebruiken, redelijke productie- of gewichtstolerantie, gelden niet als tekortkomingen.
4. Een reclame als bedoeld in artikel 7.1. schort de betalingsverplichting van Afnemer niet op.
5. Beantwoordt het afgeleverde product en/of dienst niet aan de Overeenkomst dan is Stimulan slechts gehouden tot vervanging van het betreffende product, hetzij om een pro rata korting op de prijs te verlenen. Dit is slechts ter keuze van Stimulan.
6. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd nadat Stimulan hiermee vooraf en schriftelijk akkoord is gegaan.

8. Eigendomsvoorbehoud
1. Stimulan behoudt zich het eigendom van door haar geleverde producten voor. Indien een factuur van Stimulan ter zake van geleverde producten niet tijdig wordt betaald, of Stimulan op Afnemer een vordering heeft wegens tekortschieten in nakoming van een Overeenkomst, heeft Stimulan de bevoegdheid het door haar geleverde als haar eigendom terug te vragen.
2. Voor het geval Stimulan het eigendomsvoorbehoud wil uitoefenen, verleent Afnemer aan Stimulan danwel aangewezen derden reeds nu voor alsdan onherroepelijke machtiging om al die plaatsen te betreden waar eigendommen van Stimulan zich bevinden en die producten terug te nemen.
3. Het is Afnemer verboden om de producten buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of op andere wijzen te bezwaren, zolang het eigendom van de geleverde producten niet op Afnemer is overgegaan. Afnemer is gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verkopen in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Afnemer dient deze goederen slechts alleen te leveren onder beding van het betreffende eigendomsvoorbehoud.

9. Ontbinding, overmacht en bevrijding
1. Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of tijdig aan enige verplichting voldoet welke voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, onder curatele stelling, stillegging of liquidatie van de onderneming van Afnemer, heeft Stimulan het recht, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Stimulan is in die gevallen gerechtigd onmiddellijke voldoening van de openstaande vordering te vorderen.
2. Indien Stimulan, door omstandigheden buiten haar wil en/of schuld, een Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, wordt dit aangemerkt als Overmacht voor Stimulan. Stimulan is in dat geval niet aansprakelijk voor de schade, die ontstaat door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de Overeenkomst.

10. Herroepingsrecht

1. U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (Pavo paardenvoer, Hoofdstraat 4, 6598 AD Heijen, Tel .+31 880 248 719, E-mail: [email protected]) op de hoogte te stellen via een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief, fax of e-mail) waarin u verklaart dat u dit contract wilt herroepen. 

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Indien u dit contract herroept, zullen wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop de mededeling over uw herroeping van dit contract bij ons is aangekomen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, afhankelijk van welke gebeurtenis zich het eerst voordoet.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen op te komen voor een eventueel waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een handeling die niet noodzakelijk is voor de controle van de aard, eigenschappen en werking van de goederen.

2. Uitzonderingen op het herroepingsrecht in bepaalde gevallen

Het herroepingsrecht zoals beschreven in sectie 10.1 geldt niet voor:

1. Overeenkomsten betreffende de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de productie is gebaseerd op een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.
2. Levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel verloopt.
3. Overeenkomsten betreffende de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden als de verzegeling na levering is verbroken.
4. Overeenkomsten betreffende de levering van goederen die na levering op grond van hun aard onlosmakelijk zijn vermengd met andere zaken.

11. Aansprakelijkheid
1. Mocht in verband met de uitvoering van een met Stimulan gesloten Overeenkomst schade ontstaan, dan is Stimulan niet aansprakelijk voor de schade indien deze is ontstaan door:
a. Een verplichte overheidshandeling;
b. Niet in rekening gebrachte diensten en/of adviezen;
c. Afnemer aangeleverde onjuiste en/of onvolledige gegevens waarvan Stimulan is uitgegaan;
d. Het gebruiken van producten en/of diensten in afwijking met door Stimulan gegeven voorschriften en/of adviezen.
2. Indien de schade is veroorzaakt door een gebrekkig product als geleverd door Stimulan of door een door Stimulan in rekening gebrachte gebrekkige dienst of advies, dan is de aansprakelijkheid van Stimulan beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Stimulan beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het desbetreffende product c.q. dienst of advies, echter met een maximum van € 45.000,-.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van Stimulan ter zake van gebreken in geleverde goederen, jegens Stimulan en de door Stimulan bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar.

12. Diversen en toepasselijk recht
1. De nietigheid c.q. het onverbindend zijn van een bepaling van de Overeenkomst heeft niet tot gevolg dat de Overeenkomst in haar geheel nietig c.q. onverbindend is. In plaats van de nietige of ongeldige bepa-ling zullen partijen een passende regeling overeenkomen, die de bedoeling van partij¬en en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectie¬ve wijze zo dicht mogelijk benadert.
2. De administratie van Stimulan strekt tot volledig bewijs, behoudens tegenbewijs van Afnemer.
3. Op alle overeenkomsten met Stimulan is Nederlands recht van toepassing. Een beroep op de bepalingen van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Stimulan behoudt zich echter het recht voor om de contractspartij aan haar hoofdvestigingsadres te dagvaarden.